Skyline

Usluga informacionog društva dostupna na internet platformi – https://saruna.rs (na dalje: Internet platforma) je u vlasništvu i njom upravlja pružalac usluga elektronskog društva SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC, sa sedištem u Beogradu (Savski Venac), ul. Kneza Miloša br. 90a, matični broj:21530999, PIB:111735675 (u daljem tekstu: Saruna ili “mi” „naš“ „nama“ „naše“ „naša“ „naši“ “svojim” i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na Saruna). Posetom naše internet platorme i pristupom informacijama, resursima, uslugama koje mi obezbeđujemo, vi (u daljem tekstu: potrošači ili “vi“ „vas“ „vama” “vaš“ „vaše“ „vaša“ „vaši“ „svoje“ i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na potrošače) razumete i prihvatate da se pridržavate sledećih odredbi i uslova kako je navedeno u nastavku, zajedno sa odredbama i uslovima navedenim u našoj Politici privatnosti (za više informacija pogledajte odeljak Politika privatnosti) i Pravilima ponašanja dostupnim na prodajnom mestu trgovca. 

Svaki potrošač je dužan da se upozna sa Pravilima ponašanja pre korišćenja usluga koje su kupljene na daljinu putem Internet platforme.

Svi izrazi u smislu ovih Uslova korišćenja imaju sledeće značenje:

 • kada se određuju uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja potrošača, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva svi izrazi se tumače u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) (na dalje: Zakon o elektronskoj trgovini),
 • kada se određuju uslovi i način za obavljanje trgovine svi izrazi se tumače u skladu sa odredbama Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) (na dalje: Zakon o trgovini),
 • kada se određuju prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača svi izrazi se tumače u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) (na dalje: Zakon o o zaštiti potrošača).

Za sve što nije određeno ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko bilo koji deo ovih Uslova korišćenja bude proglašen za nevažeći na njega će se primenjivati odgovorajuće odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima i to neće uticati na ostale delove Uslova korišćenja ako iste mogu ostvariti svrhu zbog kojeg je ugovor između potrošača i trgovca zaključen.

Izborom opcije na internet platformi „Dodaj u korpu“ i izborom opcije „nastavite sa plaćanjem“, popunjavanjem traženih podataka i to ime i prezime, naziv kompanije (opciono), država/region, ulica i kućni broj, grad, okrug (opciono), poštanski broj, telefon, adresa e-pošte, napomene o narudžbini (opciono) i afirmativnim potvrđivanjem izborom opcije „naručite“ bezuslovno prihvatate i slažete se sa Uslovima korišćenja (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja”) i Politiku privatnosti. Ovi Uslovi korišćenja zamenjuju sve prethodne usmene i pismene odredbe i uslove (ako ih ima) koje su vam saopštene u vezi sa vašim korišćenjem naše Internet platorme. 

Radi otklanjanja svake sumnje Internet platforma će se smatrati svako tehničko rešenje u vidu određenog softvera i hardvera koji omogućava pristup pristupnoj tački vezivanja Internet platforme bez obzira da li se pristupnoj tački vezivanja pristupa sa računara, mobilnih telefona ili drugih uređaja za elektronsku komunikaciju. 

Sastavni delovi Uslova korišćenja internet platorme: 

 • ZNAČENJE IZRAZA, 
 • OPIS USLUGE,
 • UGOVORNI ODNOS, 
 • NAČIN KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORME, 
 • PRAVA I OBAVEZE SARUNE, 
 • AUTORSKA PRAVA,
 • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI,
 • KORISNIČKI SADRŽAJ,
 • PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA I POSETILACA, 
 • OGLAŠAVANJE,
 • SPECIJALNE PONUDE I POPUSTI,
 • NAČIN IZRAŽAVANJA NAKNADE,
 • NAČIN PLAĆANJA,
 • REKLAMACIJA,
 • ODUSTANAK OD UGOVORA, 
 • POVRAĆAJ SREDSTAVA,
 • ZAŠTITA PRIVATNOSTI,
 • ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI,
 • MIRNO REŠAVANJE SPOROVA,
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.

Pojedini izrazi u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje: 

 • „Saruna“- privredno društvo SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC ili SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO;
 • „internet platforma“ ili „elektronska platforma“ – je sredstvo putem kog lice koje ima svojstvo pružaoca usluge informacionog društva pruža uslugu povezivanja stranama koje trguju elektronskim putem. Lice koje upravlja elektronskom platformom može i da obavlja prodaju sopstvene robe/usluge preko te platforme. Internet platfoma je i svako tehničko rešenje u vidu određenog softvera i hardvera koji omogućava pristup pristupnoj tački vezivanja Internet platforme bez obzira da li se pristupnoj tački vezivanja pristupa sa računara, mobilnih telefona ili drugih uređaja za elektronsku komunikaciju, izraz „internet platforma“ i „elektronska platforma“ mogu da se koriste naizmenično u ovim Uslovima korišćenja s tim što će imati isto značenje kao što je određeno u ovoj alineji; 
 • „trgovac“ – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun;
 • „prodavac“ – trgovac u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge;
 • „potrošač“ – fizičko lice koje kupuje robu, odnosno usluge radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva;
 • „korisnik potrošač“ – fizičko lice koje putem internet platforme kupuje usluge i ima status potrošača u smislu prethodne alineje ovog stava. Svako upućivanje na potrošača u ovim Uslovima korišćenja smatraće se upućivanjem na korisnika potrošača koji putem internet platforme kupuje usluge; 
 • „posetilac“ – fizičko lice koje pristupa pristupnoj tački vezivanja Internet platforme bez kupovine usluga; 
 • „elektronska prodavnica“ – prodavnica na internetu preko koje trgovac nudi robu/usluge;
 • „usluga bez naknade“ – sadržaj internet platforme informativnog karaktera kome je moguće pristupiti bez kupovine usluga;
 • „usluga uz naknadu“ – sadržaj internet platforme koji određuje usluge uz obavezu plaćanja naknade/cene za korišćenje takve usluge;
 • „ugovor o prodaji“ – svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge;
 • „ugovor o pružanju usluga“ – svaki ugovor, koji nije ugovor o prodaji, u skladu sa kojim prodavac pruža ili se obavezuje da pruži uslugu potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu za uslugu;
 • „ugovor na daljinu“ – ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja;
 • „usluga informacionog društva“ – usluga koja se pruža na daljinu, po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno trgovina putem interneta, nuđenje podataka i oglašavanje putem interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga;
 • „pružalac usluga informacionog društva“ –  pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom;
 • „roba“ – proizvod ljudskog rada u materijalnom ili nematerijalnom obliku namenjen prodaji na tržištu;
 • „prodajni objekat“ – prostor koji čini jedinstvenu fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu, trajnog ili privremenog građevinskog karaktera, opremljen na propisani način, koji je namenjen za obavljanje trgovine;
 • „ugovor u elektronskom obliku“ – ugovor zaključen putem upotrebe elektronskih sredstava;
 • „komercijalna poruka“ – svaki oblik komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost.

OPIS USLUGA

Član 2.

Saruna putem Internet platforme pruža usluge bez plaćanja naknade (na dalje: usluga bez naknade) i uz plaćanje naknade (na dalje: usluga uz naknadu). 

Usluge bez naknade su bliže opisane u Uslovima korišćenja u delu pod nazivom Način korišćenja internet platforme. Usluge uz naknadu su bliže opisane u Uslovima korišćenja u delu pod nazivom Ugovorni odnosi i Način korišćenja internet platforme.

Pored gore navedenih prava, obaveza i odgovornosti posetilaca i potrošača Internet platforme, na posetioce i potrošače se odnose i prava, obaveze i odgovornosti određene i u drugim delovima Uslova korišćenja u zavisnosti od pravnog položaja posetilaca i potrošača Internet platforme.

Usluge uz naknadu će se uvek posebno izdvojiti i obeležiti oznakom „Cena, naknada ili slično“ od usluga bez naknade. Ovi uslovi korišćenja se odnose na sve usluge u zavisnosti od vrste usluge i vrste potrošača ili posetilaca. 

Usluge uz naknadu su:

 1. Usluge bazena,
 2. Usluge škole plivanja,
 3. Usluge đakuzija, 
 4. Usluge saune, 
 5. Usluge slane sobe,
 6. Usluge tepidarijuma,
 7. Usluge teretane, 
 8. Usluge individualnih i grupnih treninga, 
 9. Usluge masaže, 
 10. Kozmetičke usluge

Usluge uz naknadu su odvojene od ostalih usluga bez naknade i sadrže opis usluge, cenovnik koji se primenjuje za takve usluge, način izvršavanja obaveze Sarune i potrošača koji koristi ovakve usluge i način plaćanja naknade ili cene za ovakve usluge. 

Usluge uz naknadu trgovca/prodavca su usluge koje trgovci nude potrošačima. 

UGOVORNI ODNOSI

Član 3.

Prilikom korišćenja usluga uz naknadu Internet plaforme zaključuje se ugovor o pružanju usluga u elektronskom obliku na daljinu između Sarune (trgovac/prodavac) i fizičkog ili pravnog lica (potrošača) koji za predmet ima usluge koje su izabrane i dostupne prema Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik.

Bez obzira na gore navedeno, usluga koja je predmet ugovora o pružanju usluga u elektronskom obliku na daljinu se uvek izvršava u prodajnom objektu trgovca/prodavca.

Usluge trgovca/prodavca su na raspolaganju potrošaču prilikom izbora jedne ili više usluga označene u Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik. Prihvatanjem ponude i to izborom jedne ili više usluga trgovca/prodavca potrošač pristupa ugovoru o pružanju usluga u elektronskom obliku koji sadrži sledeće bitne elemente:

 • Ugovorne strane: Saruna i potrošač koji prihvati ponudu za konkretnu uslugu prema Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik izborom opcije „naručite“,
 • Vreme zaključivanja ugovora: Prihvatanjem ponude i rezervacijom sredstava odabirom određene tehničke karakteristike za prihvat ponude i plaćanje usluge; 
 • Predmet ugovora: usluga izabrana shodno Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik i to na način i u količini označenoj na oglasnoj poruci za izabranu uslugu na Internet platformi; 
 • Naknada ili cena: iznos naknade i/ili cene određen za izabranu uslugu prema Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik;
 • Vreme trajanja ugovora: od trenutka prihvatanja ponude i rezervacije novčanih sredstava za plaćanje usluge do momenta izvršenja usluge od strane trgovca/prodavca;
 • Prava i obaveze potrošača: određene u ovim Uslovima korišćenja. 

Usluga koja je predmet ugovora se dostavlja, odnosno pruža na prodajnom mestu Sarune putem prikazivanja potvrde o kupovini usluge koja sadrži elemente određene u prethodnom stavu ovog člana i racun izvršene kupovine ili davanjem na uvid ličnog identifikacionog dokumenta kojim se potvrđuje svojstvo potrošača. Ukoliko potrošač nije u mogućnosti da dostavi potvrdu o kupovini ili račun izvršene kupovine, trgovac/prodavac neće biti dužan da izvrši uslugu koja je predmet ugovora.

Potvrda o kupovini usluge iz prethodnog stava ovog člana se dostavlja potrošaču na adresu elektronske pošte koju je potrošač naveo prilikom kupovine usluge.  

 

NAČIN KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORME 

Član 4.

Internet platforma ima različite funkcionalne celine koje imaju obeležje informativnog sadržaja i obeležja usluga uz naknadu. 

Dok su usluge bez naknade slobodne za korišćenje prema tehničkim svojstvima uređaja posetilaca, usluge uz naknadu su uvek obeležene oznakom visine naknade/cene shodno Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik, opisom usluge i moguće ih je koristiti samo od strane potrošača koji je odabirom opcije „naručite“ kupio odabranu uslugu trgovca/prodavca. 

 

Radi otklanjanja svake sumnje, potrošačem se ne smatra posetilac internet platforme koji ne kupuje usluge trgovca/prodavca, odnosno koji koristi internet platformu u informativne svrhe. Posetioci se ne smatraju potrošačima, te sledom toga ne ulaze u ugovorni odnos sa Sarunom, te za posetioce ne proizvode pravno dejstvo delovi Uslova korišćenja koji se odnose na potrošače.

Usluge uz naknadu su označene oznakom visine naknade/cene shodno Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik i opisom usluge i mogu se koristiti samo u slučaju da potrošač odabere opciju „naručite“. 

Svaki prethodni odabir opcija internet platforme od strane potrošača prilikom kupovine usluga koji se ne završi odabirom opcije „naručite“ smatraće takvog potrošača samo posetiocem internet platforme. 

Postupak kupovine usluga 

Za postupak kupovine usluga iz ponude internet platforme https://saruna.rs potrebno je ispratiti sledeće korake:

 

 1. odabir željenog proizvod prema Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik,
 2. odabir opcije proizvoda pre dodavanju u korpu u slučaju da se kod odabira željenog proizvoda zahteva takav odabir,
 3. odabir količine proizvoda, 
 4. odabir opcije „dodaj u korpu“,
 5. pregled „korpe“ i odabir opcije „nastavite sa plaćanjem“,
 6. unos traženih podataka (detalja za naplatu) i dodatnih informacija (opciono),
 7. način plaćanja,
 8. prihvatanje Uslova korišćenja, Politike privatnosti i upoznavanja čitanjem sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti,
 9. odabir opcije „naručite.“

Svako upućivanje u ovom članu na „proizvod“ smatraće se upućivanjem na uslugu koju potrošačima pruža trgovac/prodavac na internet platformi. 

Nakon popunjavanja traženih podataka i odabira opcije „naručite“ potrošač zaključuje ugovor o pružanju usluga u elektronskom obliku na daljinu sa Sarunom (trgovac/prodavac) i dobija potvrdu u skladu sa članom 3. stav 3. ovih Uslova korišćenja (za više informacija pogledati odeljak Ugovorni odnosi).

Svaki potrošač je odgovoran za sav sadržaj unet prilikom kupovine usluga i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđuje da je poslovno sposoban i poseduje potrebna svojstva ličnosti za stupanje u ugovorni odnos sa trgovcem/prodavcem. Saruna neće biti odgovorna za sadržaj unet prilikom kupovine usluga od strane potrošača obzirom da na isti sadržaj ne utiče odnosno da ne može da utiče na sadržaj podataka u tim informacijama.  

PRAVA I OBAVEZE SARUNE

Član 5.

Saruna ima obavezu obaveštavanja potrošača o postupku kupovine usluga, sastavnim delovima ugovora i obaveznim informacijama o Saruni. 

Postupak kupovine usluga je detaljno opisan u delu Uslova korišćenja pod nazivom „Način korišćenja internet platforme – postupak kupovine usluga.“

Prilikom odabira opcije „naručite“ potrošač šalje trgovcu/prodavcu ponudu za zaključenje ugovora. 

Pre odabira opcije „naručite“ i kupovine željene usluga potrošač je dužan da se upozna i prihvati ove Uslove korišćenja, kao i sve druge uslove i pravila na koje ovi Uslovi korišćenja upućuju i da potvrdi da je pročitao obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u slučaju kada je potrošač fizičko lice. 

Odabirom opcije „pročitao/la sam i slažem se sa Uslovima korišćenja ovog sajta, pročitao/la sam i slažem se sa Politikom privatnosti i pročitao/la sam Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti“ smatraće se da je potrošač upoznat i da prihvata ove Uslove korišćenja, kao i sve druge uslove i pravila shodno prethodnom stavu ovog člana. 

Sastavni deo ugovornog odnosa između Sarune i potrošača su i ovi Uslovi Korišćenja, kao i svi drugi opšti akti Sarune na koje upućuju ovi Uslovi korišćenja. 

Obavezne informacije o Saruni:

Poslovno ime: SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC,

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću,

Pretežna delatnost: 9604 – Delatnost nege i održavanje tela,

Sedište: ulica Kneza Miloša br. 90a, 11000 Beograd (Savski Venac)

MB: 21530999,

PIB:111735675,

Internet platforma: https://saruna.rs/,
Broj obveznika poreza na dodatu vrednost: 692382,

Adresa elektronske pošte: office@saruna.rs,

Kontakt telefon: +381603358774

Kontakt podaci – korisnički servis: 

Adresa elektronske pošte:office@saruna.rs,

Kontakt telefon: +381603358774

Saruna ima pravo da izmeni, dopuni i izbriše postojeće ponude i to kako u smislu tekstualnog tako i u smislu vizuelnog sadržaja. Ponude istaknute na internet platformi imaju karakter poziva za činjenje ponude i ne obavezuje Sarunu na prihvatanje ponude na način određen stavom 3. ovog člana.

Saruna ima pravo da samostalno uređuje sadržaj na Internet platformi i to kako sadržaj koji je dostupan uz naknadu tako i sadržaj koji je dostupan bez naknade. Saruna ima potpunu slobodu da izmeni određeni sadržaj, prebaci ga sa jednog dela internet platforme na drugi ili ga podeli preko trećih Internet platformi. 

Saruna je dužna da izvrši isporuku usluge potrošaču u ugovorenom roku.

Rok iz prethodnog stava ovog člana je precizno definisan prilikom izbora jedne ili više usluga koje pruža trgovac/prodavac, odnosno prihvatanjem ponude od strane potrošača, u skladu sa odredbom člana 3. stav 3. ovih Uslova korišćenja (za više informacija pogledajte odeljak Ugovorni odnosi).

Saruna je dužna da bez odlaganja obavesti potrošača da pružanje ugovorene usluge nije moguće.

Ako Saruna ne isporuči uslugu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora. 

Ako Saruna ni u naknadnom roku ne isporuči uslugu, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju raskida ugovora, Saruna je dužna da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora. 

Odredbe prethodnog stava ovog člana se ne primenjuju kada je do propuštanja ugovorenog roka došlo usled isključive krivice potrošača u kom slučaju Saruna nije dužna da potrošaču vrati plaćeni iznos po osnovu ugovora. 

Saruna će potvrdu o prihvatu ponude sa bitnim elementima ugovora koji između ostalog sadrži i opis usluge, rok za izvršenje usluge i naknadu/cenu za izvršenu uslugu proslediti potrošaču na adresu elektronske pošte obezbeđenu prilikom kupovine određene usluge. 

AUTORSKA PRAVA

Član 6.

Ovim članom se regulišu pravila koja se odnose na autorska prava, prava srodna autorskim pravima i prava intelektualne svojine.

Sadržaj internet platforme može sadržati predmete autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava intelektualne svojine (na dalje: ovih prava) u obliku teksta, slike, video, žiga i ostalih oblika prava intelektualne svojine. Ovaj oblik sadržaja internet platforme je zaštićen pozitivnim propisima kako u delu tako i u celini. Zabranjeno je svako kopiranje, umnožavanje, činjenje dostupnim ili reprodukovanje predmeta ovih prava.

Reklamni sadržaj, kao i prodajni sadržaj dostupan na internet platformi može biti u celini ili delom obuhvaćen predmetom ovih prava. Saruna će u svakom pojedinačnom slučaju obezbediti poštovanje moralnih prava autora i označiti ime autora, obeležje znaka odnosno žiga i drugih predmeta ovih prava, kao što može navoditi i spoljne veze ka označavanju autora ili korisnika u svakom slučaju kada se to pokaže moguće. Svaki potrošač i posetilac je odgovoran za povredu moralnih i imovinskih prava autora.

Svaka objava sadržaja može biti predmet ovih prava na internet platformi i biće zaštićena na zakonom propisan način. Saruna može koristiti sudsku zaštitu ovih prava ako ista budu povređena od strane potrošača i posetilaca.

Svaki potrošač i posetilac isključivo i samostalno snosi odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine kako Sarune tako i trećih lica u slučaju kreiranja sopstvenog sadržaja na Internet platfrmi ili neovlašćenog korišćenja sadržaja na Internet platformi.

Zabranjeno je umnožavati, prodavati ili menjati delove ili celinu sadržaja koji predstavljaju predmet ovih prava. Ukoliko je dozvoljeno praviti spoljne veze sa sadržajem ove internet platforme svi potrošači i posetiocu su dužni da tom prilikom obezbede poštovanje moralnih prava autora.  Zabranjeno je koristiti predmete ovih prava za stvaranje profita, osim ako nije drugačije propisano Zakonom ili ugovoreno sa autorom. Ukoliko postoji sumnja u ostvarivanju obaveza poštovanja moralnih prava autora obratite se Saruni.

Saruna neće biti odgovorna za sadržaj koji je predmet ostvarivanja prava na slobodu misli i prava slobode govora. 

Saruna nije odgovorna za neovlašćeno korišćenje predmeta ovih prava, kako u celini tako ni u delovima i to posebno za:

1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);

2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

3) dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;

4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;

5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;

10) pozorišna režija.

Postavljanjem sadržaja na internet platformu, svaki potrošač i posetilac je saglasan da isti sadržaj bude vidljiv svakom potrošaču i posetiocu shodno načinu i uslovima propisanim ovim Uslovima korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela internet platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Sarune, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Internet platforme, uz naznačenje odgovarajućeg linka/spoljne veze na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Svaki potrošač i posetilac samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem internet platforme učinio javno dostupnim.

Saruna u skladu sa moralnim i imovinskim pravima autora, ima isključivo pravo da odlučuje o pravu objavljivanja sadržaja internet platforme koji je predmet ovih prava. 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Član 7.

Saruna neće biti odgovorna za protivpravne radnje koje su dovele do povrede moralnih i imovinskih prava i do povrede drugih prava, što uključuje ali se ne ograničava i na povredu prava ličnosti i imovinskih prava trećih lica, koje su nastale kao posledica kreiranja sadržaja trećih lica. 

Pojedini delovi sadržaja internet platforme mogu predstavljati materijalizaciju prava na slobodu misli i prava na slobodu govora. Saruna poštujući profesionalna pravila uvek teži da tačno i nedvosmisleno odredi subjekte ovih prava, ali se odriče odgovornosti usled nedostataka tehničkih svojstava mreže i tehničkih uređaja, kao i uslova koji mogu nastati usled uzroka izazvanih višom silom.

Saruna neće biti odgovorna za sadržaj na internet platformi koji nastaje od strane trećih lica upotrebom tehničkih svojstava internet platforme kao što je komentarisanje i kupovina usluga. 

Saruna podatke unete od strane potrošača prenosi posredstvom komunikacione mreže i nije odgovorna za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga.

Saruna skladišti podatke pružene od potrošača na zahtev potrošača i Saruna nije odgovorna za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje potrošača ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.

KORISNIČKI SADRŽAJ

Član 8.

Ukoliko posetioci i potrošači internet platforme pošalju sadržaj Saruni, a sadržaj se odnosi na ideje, predloge, planove, fotografije, video materijal, žigove ili bilo koji drugi sadržaj koji može biti predmet prava intelektualne svojine, prava na slobodu misli ili govora ili drugih prava, posetilac i potrošač daje odobrenje Saruni da isti sadržaj, bez dodatnih odobrenja, može da menja, umnožava, objavljuje, privodi drugoj nameni i koristi na drugačiji način u bilo kom obliku koji je na raspolaganju Saruni. Saruna nema nikakvu obavezu da takav sadržaj koristi na odgovarajući način niti da za isti plati naknadu. 

Svaki posetilac i potrošač se obavezuje da prilikom slanja sadržaja poštuje sve pozitivne propise koji važe u Republici Srbiji, a posebno da ima u vidu zabranu diskriminacije, zaštitu maloletnika i zaštitu računara i računarskih podataka. 

PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA I POSETILACA

Član 9.

Posetioci i potrošači su obavezni da se pridržavaju pravila za korišćenje internet platforme, dok su potrošači obavezni da se pridržavaju i pravila za kupovinu usluga na način određen ovim Uslovima korišćenja. 

Potrošači su dužni da se posebno pridržavaju pravila koja se odnose na istinitost podataka koje unose prilikom kupovine usluga, poštovanja autorskog prava i drugih lica prilikom korišćenja i sadržaja na Internet platformi i ograničenja odgovornosti.

Potrošači su posebno dužni da pre slanja ponude za pružanje usluga pročitaju i prihvate Politiku privatnosti.  Potrošači su dužni da pre korišćenja usluga koja su predmet ugovora pročitaju i prihvate Pravila ponašanja. Pravila ponašanja određuju uslove korišćenja različitih usluga trgovca/prodavca i određuju uslove i načine korišćenja usluga. Neprihvatanje Pravila ponašanja se ima smatrati kao neispunjenje obaveze od strane potrošača i osnovom za raskid ugovora zbog neispunjenja od strane trgovca/prodavca sa pravom na naknadu štete. 

Potrošači i posetioci su dužni da se upoznaju sa svim ostalim pravima i obavezama trećih strana na koja su upućena linkom – spoljnom vezom dostupnom u ovim Uslovima korišćenja ili na internet platformi, obzirom da Saruna nije upoznata sa sadržajem podataka u tim informacijama niti može da utiče na sadržaj podataka u tim informacijama. 

OGLAŠAVANJE

Član 10.

Saruna vrši oglašavanje ponuda usluga oglašenih shodno Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik u cilju zaključenja ugovora između Sarune i potrošača.

Oglašavanje ponuda od strane Sarune se vrši shodno Zakonu o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon) (na dalje: Zakon o oglašavanju). 

 Pravila oglašavanja na internet platformi se imaju primenjivati na sav sadržaj na Internet platformi bez obzira da li je isti dostupan uz ili bez naknade. Shodno tome Saruna zadržava pravo da svaki sadržaj na svojoj Internet platformi koji ne ispunjava uslove propisane članom 10. Uslova korišćenja otkloni. Pozivaju se svi posetioci i potrošači da obaveste Sarunu o svakom sadržaju koji smatraju da ne ispunjava uslove propisane ovim članom. 

Zabranjena je oglasna poruka koja podstiče na diskriminaciju i zabranjeno je da se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke, shodno odredbi člana 8. i 10 Zakona o oglašavanju.

Kada se oglasna poruka pojavljuje zajedno sa drugim informacijama koje nemaju oglasnu prirodu, oglasna poruka mora biti jasno označena oznakom prepoznatljivosti.

Oznaka prepoznatljivosti jeste grafička, vizuelna, odnosno audio oznaka koja u zavisnosti od načina oglašavanja označava svojstvo određene poruke kao oglasne poruke (npr. „plaćen prostor“, „oglasna poruka“, i sl.).

Svaki posetilac i potrošač kada oglasna poruka sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja daje pristanak da se takvi lični podaci objave uz oglasnu poruku, shodno odredbi člana 15. Zakona o oglašavanju. 

Posebna pravila i ograničenja u oglašavanju se odnose na posebne slučajeve koji propisuju vidove oglasne poruke koji nisu dozvoljeni shodno glavi III Zakona o oglašavanju, a posebno se odnose na:

 • Zaštitu dece i maloletnika od neprikladnog oglašavanja shodno odredbi člana 21. Zakona o oglašavanju;
 • Zloupotrebu neiskustva, neznanja i lakovernosti shodno odredbi člana 23. Zakona o oglašavanju;
 • Zaštitu zdravlja i razvoja shodno odredbi člana 24. Zakona o oglašavanju;
 • Zaštitu integriteta shodno odredbi člana 25. Zakona o oglašavanju.

Prilikom oglašavanja oglasne poruke zabranjeno je oglašavanje alkoholnih pića, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića, oglašavanje prestanka, odvikavanja i borbe protiv alkoholizma.

Zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda, kao i prikazivati pušenje ili oponašanje pušenja, odnosno upotrebu duvanskih proizvoda, kao i duvanskog dima i oglašavanje borbe protiv pušenja i elektronskih cigareta. 

Prethodna dva stava, kao i zabrana i ograničenje oglašavanja igre na sreću, nagradne igre, ograničenja u oglašavanju zdravstvene izjave i izjave o nutritivnim svojstvima, zabrane oglašavanja opojne droge i druge psihoaktivne kontrolisane supstance i ograničenje oglašavanja pornografije se vrši shodno „III POSEBNA PRAVILA I OGRANIČENJA“ Zakona o oglašavanju koja propisuje „Posebna pravila s obzirom na predmet oglašavanja“.

SPECIJALNE PONUDE I POPUSTI

Član 11.

Potrošačima se mogu odobriti određene specijalne ponude i popusti na osnovu odluke Sarune, koje je Saruna dužna da jasno i vidljivo istakne i odredi uslove za njihovo ostvarivanja i da ih se pridržava. 

Saruna je dužna da potrošače upozna sa uslovima pod kojima važe specijalne ponude i popusti neposredno pre isticanja specijalnih ponuda i popusta objavom na internet platformi i isticanjem specijalnih ponuda i popusta neposredno u prodajnom mestu Sarune. 

Saruna je dužna da odredi vremensko važenje specijalnih ponuda i popusta. 

Saruna ima pravo da nakon isteka vremenskog važenja specijalnih ponuda i popusta, donošenjem nove odluke produži vremensko važenje takvih specijalnih ponuda i popusta neograničeni broj puta. 

NAČIN IZRAŽAVANJA NAKNADE

Član 12.

Usluge trgovca/prodavca 

Iznos cene trgovca/prodavca iz ugovora o pružanju usluga sa potrošačem se izražava shodno Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik, a po sledećem modelu: 

 • Cena se izražava na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način neposredno pored ili ispod prikaza ili opisa usluge;
 • Cena se izražava kao prodajna cena što uključuje i poreze i dažbine; 
 • Cena se može izražavati i u zavisnosti od izabrane opcije usluge shodno Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik;
 • Cena se ističe u dinarima.

Sve cene na internet platformi i Cenovniku Skyline-Saruna-Cenovnik iskazane su sa uračunatim PDV-om i bez skrivenih troškova. 

Saruna zadržava pravo da oglasi specijalne ponude i popuste usluga po cenama nižih od redovnih cena, koristeći svoje pravo u skladu sa članom 11. ovih Uslova i korišćenja.

Termini „cena“ i „naknada“ mogu biti korišćeni neizmenično bez uticaja na njihovu pravnu prirodu.

NAČIN PLAĆANJA

Član 13.

Usluga uz naknadu može biti plaćena samo platnom karticom.

Nezavisno od vrste usluge za koju se plaća naknada, Saruna je dužna da potrošaču koji uslugu plati platnom karticom predoči/dostavi Potvrdu o plaćanju sa sledećim elementima: 

 • Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen);
 • Podaci o potrošaču: ime i prezime, email, adresa;
 • Podaci o narudžbini: Opis usluge, jediničnu cenu, količinu, porez i ukupnu cenu naručene usluge; JIB narudžbine dodeljen od strane Sarune;
 • Podaci o Saruni: poslovno ime, sedište, matični broj i poreski broj;
 • Podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke;
 • Ostali podaci u zavisnosti od vrste usluge za koju se plaća naknada.

 

Saruna je u obavezi da o svakoj usluzi za koju se plaća naknada obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je usluga uz naknadu pružena korisniku.

Kao dokaz pružene usluge uz naknadu može se koristiti sledeće: fiskalni račun.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznata. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu platne institucije _____________.

REKLAMACIJA

Član 14.

Reklamacija potrošača

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz člana 80. Zakona o zaštiti potrošača, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača. 

Potrošač može da izjavi reklamaciju na usluge trgovca/prodavca pisanim putem neposredno na adresu SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC, ulica Kneza Miloša br. 90a, 11000 Beograd (Savski venac) sa napomenom „reklamacija“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupovini usluge (potvrda o kupovini usluge, kopija računa, izvod banke i slično), samo na poseban zahtev trgovca/prodavca.

Potrošač može da izjavi reklamaciju zbog nemogućnosti korišćenja internet platforme.

Reklamaciju iz prethodnog stava ovog člana potrošač može da izjavi samo u slučaju kada potrošač internet platformu ne može da koristi zbog isključive krivice Sarune.

Shodno prethodnom stavu ovog člana, Saruna ne odgovora potrošačima u slučaju nemogućnosti korišćenja internet platforme ako je takva nemogućnost nastala kao posledica više sile (nestanak struje, interneta i sl.) ili je posledica nepoznavanja rada na računaru i korišćenja interneta.

Potrošač može da izjavi reklamaciju iz stava 5. ovog člana pisanim putem neposredno na adresu SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC, ulica Kneza Miloša br. 90a, 11000 Beograd (Savski Venac) sa napomenom „reklamacija-Saruna“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

Način postupanja trgovca/prodavca sa primljenom reklamacijom 

Trgovac/prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac/prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca/prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.  

Trgovac/prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamacije u kom slučaju je trgovac/prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko trgovac/prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti.  

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Član 15.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, odnosno sedišta trgovca/prodavca u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova propisanih odredbom člana 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom i to popunjavanjem obrasca za odustanak od ugovora koja mu se dostavlja zajedno sa potvrdom o prihvatanju kupljene usluge na internet platformi (u daljem tekstu: izjava o odustanku). 

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu kao i kod ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija odnosno mesta sedišta trgovca/prodavca smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu/prodavcu u roku od 14 dana.

Izjava o odustanku od ugovora potrošača se može izjaviti direktno trgovcu/prodavcu pisanim putem neposredno na adresu SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC, ulica Kneza Miloša br. 90a, 11000 Beograd (Savski venac) sa napomenom „Odustanak od ugovora“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi dejstvo od dana kada je poslata trgovcu/prodavcu. 

Rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana prihvatanja izabrane usluge na internet platformi, odnosno od dana dostavljanja potvrde o prihvatu ponude shodno članu 3. stav 3. ovih Uslova korišćenja.

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. 

Protekom roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Kada potrošač zahteva da pružanje usluge započne u roku za odustanak od ugovora iz člana 28. Zakona o zaštiti potrošača, dužan je da plati trgovcu/prodavcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca/prodavca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora. 

Shodno prethodnom stavu ovog člana, trgovac/prodavac je ovlašćen da zadrži iznos cene koju je potrošač platio prilikom kupovine usluge, srazmerno vremenu od kupovine takve usluge do odustanka od ugovora.

 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac/prodavac u potpunosti izvrši ugovor;
 • pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac/prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; 
 • drugih slučajeva predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Član 16.

U slučaju povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Saruna je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev trgovca/prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Član 17.

Svi podaci o ličnosti potrebni za realizaciju ugovora između Sarune i potrošača će se obrađivati shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilima privatnosti. 

Svaki potrošač – fizičko lice – je dužan da pre početka korišćenja internet platforme, odnosno pre kupovine usluga da posebnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti shodno osnovu određenom u Politici privatnosti i Saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Kupovinom usluga na ovaj način potrošač može biti preusmeren na druge stranice, kao što je stranica za plaćanje platnim karticama u kom slučaju se primenjuju pravila o zaštiti podataka o ličnosti pružaoca usluga plaćanja platnim karticama.

Svi potrošači su dužni da se upoznaju sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti drugih pružaoca usluga na koje mogu da budu upućeni korišćenjem opcija za plaćanje i dostavu ponuđenih preko tih pružaoca usluga. 

Saruna se obavezuje da će čuvati privatnost svojih potrošača. Saruna prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o potrošačima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje potrošača u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Saruna daje potrošačima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kod Sarune odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Član 18.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

Član 19.

Ukoliko bilo koji potrošač ili posetilac internet platforme smatra da je neko njegovo/njeno pravo povređeno može da se obrati Saruni i omogući Saruni rok od 7 radnih dana za odgovor. 

Potrošač ili posetilac može da predmetni zahtev prosledi i pisanim putem neposredno na adresu SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC, ulica Kneza Miloša br. 90a, 11000 Beograd (Savski venac), sa napomenom „Zaštita prava“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet platformi.

Saruna zadržava pravo da vrši izmene i dopune Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštenja, koje izmene i dopune proizvode pravno dejstvo u roku od 8 dana od dana objavljivanja na Internet platformi.

Svaki potrošač i posetilac je dužan da se prilikom svakog korišćenja Internet platforme upozna sa poslednjom verzijom Uslova korišćenja.

Pristupom pristupnoj tački vezivanja Internet platforme potvrđujete i saglasni ste sa Uslovima korišćenja, kao i sa svim izmenama i dopunama Uslova korišenja koja proizvode pravno dejstvo shodno ovom članu.  

Svako vaše korišćenje naše internet platorme, nakon takvih izmena, smatraće se nedvosmisleno konkludentnom radnjom kojom se prihvataju tako izmenjeni Uslovi korišćenja.  

Ukoliko neki deo ovih Uslova korišćenja nije u saglasnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije ili ukoliko bude proglašen nevažećim za određene pravne odnose između potrošača ili posetioca i Sarune, ostali delovi Uslova korišćenja će ostati na pravnoj snazi, osim ako isti ne budu proglašeni nevažećim. 

 U Beogradu, dana 10.11.2022.

Crowne Plaza

Usluga informacionog društva dostupna na internet platformi – https://saruna.rs/ (na dalje: Internet platforma) je u vlasništvu i njom upravlja pružalac usluga elektronskog društva SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN, sa sedištem u Beogradu (Zemun), ul. Bregovita br. 33, matični broj:21166928, PIB:109351973 (u daljem tekstu: Saruna ili “mi” „naš“ „nama“ „naše“ „naša“ „naši“ “svojim” i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na Saruna). Posetom naše internet platorme i pristupom informacijama, resursima, uslugama koje mi obezbeđujemo, vi (u daljem tekstu: potrošači ili “vi“ „vas“ „vama” “vaš“ „vaše“ „vaša“ „vaši“ „svoje“ i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na potrošače) razumete i prihvatate da se pridržavate sledećih odredbi i uslova kako je navedeno u nastavku, zajedno sa odredbama i uslovima navedenim u našoj Politici privatnosti (za više informacija pogledajte odeljak Politika privatnosti) i Pravilima ponašanja dostupnim na prodajnom mestu trgovca. 

Svaki potrošač je dužan da se upozna sa Pravilima ponašanja pre korišćenja usluga koje su kupljene na daljinu putem Internet platforme.

Svi izrazi u smislu ovih Uslova korišćenja imaju sledeće značenje:

 • kada se određuju uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja potrošača, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva svi izrazi se tumače u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) (na dalje: Zakon o elektronskoj trgovini),
 • kada se određuju uslovi i način za obavljanje trgovine svi izrazi se tumače u skladu sa odredbama Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) (na dalje: Zakon o trgovini),
 • kada se određuju prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača svi izrazi se tumače u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) (na dalje: Zakon o o zaštiti potrošača).

Za sve što nije određeno ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko bilo koji deo ovih Uslova korišćenja bude proglašen za nevažeći na njega će se primenjivati odgovorajuće odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima i to neće uticati na ostale delove Uslova korišćenja ako iste mogu ostvariti svrhu zbog kojeg je ugovor između potrošača i trgovca zaključen.

Izborom opcije na internet platformi „Dodaj u korpu“ i izborom opcije „nastavite sa plaćanjem“, popunjavanjem traženih podataka i to ime i prezime, naziv kompanije (opciono), država/region, ulica i kućni broj, grad, okrug (opciono), poštanski broj, telefon, adresa e-pošte, napomene o narudžbini (opciono) i afirmativnim potvrđivanjem izborom opcije „naručite“ bezuslovno prihvatate i slažete se sa Uslovima korišćenja (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja”) i Politiku privatnosti. Ovi Uslovi korišćenja zamenjuju sve prethodne usmene i pismene odredbe i uslove (ako ih ima) koje su vam saopštene u vezi sa vašim korišćenjem naše Internet platorme. 

Radi otklanjanja svake sumnje Internet platforma će se smatrati svako tehničko rešenje u vidu određenog softvera i hardvera koji omogućava pristup pristupnoj tački vezivanja Internet platforme bez obzira da li se pristupnoj tački vezivanja pristupa sa računara, mobilnih telefona ili drugih uređaja za elektronsku komunikaciju. 

Sastavni delovi Uslova korišćenja internet platorme: 

 • ZNAČENJE IZRAZA, 
 • OPIS USLUGE,
 • UGOVORNI ODNOS, 
 • NAČIN KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORME, 
 • PRAVA I OBAVEZE SARUNE, 
 • AUTORSKA PRAVA,
 • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI,
 • KORISNIČKI SADRŽAJ,
 • PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA I POSETILACA, 
 • OGLAŠAVANJE,
 • SPECIJALNE PONUDE I POPUSTI,
 • NAČIN IZRAŽAVANJA NAKNADE,
 • NAČIN PLAĆANJA,
 • REKLAMACIJA,
 • ODUSTANAK OD UGOVORA, 
 • POVRAĆAJ SREDSTAVA,
 • ZAŠTITA PRIVATNOSTI,
 • ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI,
 • MIRNO REŠAVANJE SPOROVA,
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.

Pojedini izrazi u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje: 

 • „Saruna“- privredno društvo SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN ili SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO;
 • „internet platforma“ ili „elektronska platforma“ – je sredstvo putem kog lice koje ima svojstvo pružaoca usluge informacionog društva pruža uslugu povezivanja stranama koje trguju elektronskim putem. Lice koje upravlja elektronskom platformom može i da obavlja prodaju sopstvene robe/usluge preko te platforme. Internet platfoma je i svako tehničko rešenje u vidu određenog softvera i hardvera koji omogućava pristup pristupnoj tački vezivanja Internet platforme bez obzira da li se pristupnoj tački vezivanja pristupa sa računara, mobilnih telefona ili drugih uređaja za elektronsku komunikaciju, izraz „internet platforma“ i „elektronska platforma“ mogu da se koriste naizmenično u ovim Uslovima korišćenja s tim što će imati isto značenje kao što je određeno u ovoj alineji; 
 • „trgovac“ – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun;
 • „prodavac“ – trgovac u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge;
 • „potrošač“ – fizičko lice koje kupuje robu, odnosno usluge radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva;
 • „korisnik potrošač“ – fizičko lice koje putem internet platforme kupuje usluge i ima status potrošača u smislu prethodne alineje ovog stava. Svako upućivanje na potrošača u ovim Uslovima korišćenja smatraće se upućivanjem na korisnika potrošača koji putem internet platforme kupuje usluge; 
 • „posetilac“ – fizičko lice koje pristupa pristupnoj tački vezivanja Internet platforme bez kupovine usluga; 
 • „elektronska prodavnica“ – prodavnica na internetu preko koje trgovac nudi robu/usluge;
 • „usluga bez naknade“ – sadržaj internet platforme informativnog karaktera kome je moguće pristupiti bez kupovine usluga;
 • „usluga uz naknadu“ – sadržaj internet platforme koji određuje usluge uz obavezu plaćanja naknade/cene za korišćenje takve usluge;
 • „ugovor o prodaji“ – svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge;
 • „ugovor o pružanju usluga“ – svaki ugovor, koji nije ugovor o prodaji, u skladu sa kojim prodavac pruža ili se obavezuje da pruži uslugu potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu za uslugu;
 • „ugovor na daljinu“ – ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja;
 • „usluga informacionog društva“ – usluga koja se pruža na daljinu, po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno trgovina putem interneta, nuđenje podataka i oglašavanje putem interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga;
 • „pružalac usluga informacionog društva“ –  pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom;
 • „roba“ – proizvod ljudskog rada u materijalnom ili nematerijalnom obliku namenjen prodaji na tržištu;
 • „prodajni objekat“ – prostor koji čini jedinstvenu fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu, trajnog ili privremenog građevinskog karaktera, opremljen na propisani način, koji je namenjen za obavljanje trgovine;
 • „ugovor u elektronskom obliku“ – ugovor zaključen putem upotrebe elektronskih sredstava;
 • „komercijalna poruka“ – svaki oblik komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost.

OPIS USLUGA

Član 2.

Saruna putem Internet platforme pruža usluge bez plaćanja naknade (na dalje: usluga bez naknade) i uz plaćanje naknade (na dalje: usluga uz naknadu). 

Usluge bez naknade su bliže opisane u Uslovima korišćenja u delu pod nazivom Način korišćenja internet platforme. Usluge uz naknadu su bliže opisane u Uslovima korišćenja u delu pod nazivom Ugovorni odnosi i Način korišćenja internet platforme.

Pored gore navedenih prava, obaveza i odgovornosti posetilaca i potrošača Internet platforme, na posetioce i potrošače se odnose i prava, obaveze i odgovornosti određene i u drugim delovima Uslova korišćenja u zavisnosti od pravnog položaja posetilaca i potrošača Internet platforme.

Usluge uz naknadu će se uvek posebno izdvojiti i obeležiti oznakom „Cena, naknada ili slično“ od usluga bez naknade. Ovi uslovi korišćenja se odnose na sve usluge u zavisnosti od vrste usluge i vrste potrošača ili posetilaca. 

Usluge uz naknadu su:

 1. Usluge bazena,
 2. Usluge škole plivanja,
 3. Usluge đakuzija, 
 4. Usluge saune, 
 5. Usluge slane sobe,
 6. Usluge tepidarijuma,
 7. Usluge teretane, 
 8. Usluge individualnih i grupnih treninga, 
 9. Usluge masaže, 
 10. Kozmetičke usluge

Usluge uz naknadu su odvojene od ostalih usluga bez naknade i sadrže opis usluge, cenovnik koji se primenjuje za takve usluge, način izvršavanja obaveze Sarune i potrošača koji koristi ovakve usluge i način plaćanja naknade ili cene za ovakve usluge. 

Usluge uz naknadu trgovca/prodavca su usluge koje trgovci nude potrošačima. 

UGOVORNI ODNOSI

Član 3.

Prilikom korišćenja usluga uz naknadu Internet plaforme zaključuje se ugovor o pružanju usluga u elektronskom obliku na daljinu između Sarune (trgovac/prodavac) i fizičkog ili pravnog lica (potrošača) koji za predmet ima usluge koje su izabrane i dostupne prema Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik.

Bez obzira na gore navedeno, usluga koja je predmet ugovora o pružanju usluga u elektronskom obliku na daljinu se uvek izvršava u prodajnom objektu trgovca/prodavca.

Usluge trgovca/prodavca su na raspolaganju potrošaču prilikom izbora jedne ili više usluga označene u Cenovniku – Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik. Prihvatanjem ponude i to izborom jedne ili više usluga trgovca/prodavca potrošač pristupa ugovoru o pružanju usluga u elektronskom obliku koji sadrži sledeće bitne elemente:

 • Ugovorne strane: Saruna i potrošač koji prihvati ponudu za konkretnu uslugu prema Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik. izborom opcije „naručite“,
 • Vreme zaključivanja ugovora: Prihvatanjem ponude i rezervacijom sredstava odabirom određene tehničke karakteristike za prihvat ponude i plaćanje usluge; 
 • Predmet ugovora: usluga izabrana shodno Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik. i to na način i u količini označenoj na oglasnoj poruci za izabranu uslugu na Internet platformi; 
 • Naknada ili cena: iznos naknade i/ili cene određen za izabranu uslugu prema Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik.;
 • Vreme trajanja ugovora: od trenutka prihvatanja ponude i rezervacije novčanih sredstava za plaćanje usluge do momenta izvršenja usluge od strane trgovca/prodavca; 
 • Prava i obaveze potrošača: određene u ovim Uslovima korišćenja. 

Usluga koja je predmet ugovora se dostavlja, odnosno pruža na prodajnom mestu Sarune putem prikazivanja potvrde o kupovini usluge koja sadrži elemente određene u prethodnom stavu ovog člana i racun izvršene kupovine ili davanjem na uvid ličnog identifikacionog dokumenta kojim se potvrđuje svojstvo potrošača. Ukoliko potrošač nije u mogućnosti da dostavi potvrdu o kupovini ili račun izvršene kupovine, trgovac/prodavac neće biti dužan da izvrši uslugu koja je predmet ugovora.

Potvrda o kupovini usluge iz prethodnog stava ovog člana se dostavlja potrošaču na adresu elektronske pošte koju je potrošač naveo prilikom kupovine usluge. 

 

NAČIN KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORME 

Član 4.

Internet platforma ima različite funkcionalne celine koje imaju obeležje informativnog sadržaja i obeležja usluga uz naknadu. 

Dok su usluge bez naknade slobodne za korišćenje prema tehničkim svojstvima uređaja posetilaca, usluge uz naknadu su uvek obeležene oznakom visine naknade/cene shodno Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik, opisom usluge i moguće ih je koristiti samo od strane potrošača koji je odabirom opcije „naručite“ kupio odabranu uslugu trgovca/prodavca. 

 

Radi otklanjanja svake sumnje, potrošačem se ne smatra posetilac internet platforme koji ne kupuje usluge trgovca/prodavca, odnosno koji koristi internet platformu u informativne svrhe. Posetioci se ne smatraju potrošačima, te sledom toga ne ulaze u ugovorni odnos sa Sarunom, te za posetioce ne proizvode pravno dejstvo delovi Uslova korišćenja koji se odnose na potrošače.

Usluge uz naknadu su označene oznakom visine naknade/cene shodno Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik i opisom usluge i mogu se koristiti samo u slučaju da potrošač odabere opciju „naručite“. 

Svaki prethodni odabir opcija internet platforme od strane potrošača prilikom kupovine usluga koji se ne završi odabirom opcije „naručite“ smatraće takvog potrošača samo posetiocem internet platforme. 

Postupak kupovine usluga 

Za postupak kupovine usluga iz ponude internet platforme https://saruna.rs/ potrebno je ispratiti sledeće korake:

 

 1. odabir željenog proizvod prema Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik,
 2. odabir opcije proizvoda pre dodavanju u korpu u slučaju da se kod odabira željenog proizvoda zahteva takav odabir,
 3. odabir količine proizvoda, 
 4. odabir opcije „dodaj u korpu“,
 5. pregled „korpe“ i odabir opcije „nastavite sa plaćanjem“,
 6. unos traženih podataka (detalja za naplatu) i dodatnih informacija (opciono),
 7. način plaćanja,
 8. prihvatanje Uslova korišćenja, Politike privatnosti i upoznavanja čitanjem sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti,
 9. odabir opcije „naručite.“

Svako upućivanje u ovom članu na „proizvod“ smatraće se upućivanjem na uslugu koju potrošačima pruža trgovac/prodavac na internet platformi. 

Nakon popunjavanja traženih podataka i odabira opcije „naručite“ potrošač zaključuje ugovor o pružanju usluga u elektronskom obliku na daljinu sa Sarunom (trgovac/prodavac) i dobija potvrdu u skladu sa članom 3. stav 3. ovih Uslova korišćenja (za više informacija pogledati odeljak Ugovorni odnosi).

Svaki potrošač je odgovoran za sav sadržaj unet prilikom kupovine usluga i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđuje da je poslovno sposoban i poseduje potrebna svojstva ličnosti za stupanje u ugovorni odnos sa trgovcem/prodavcem. Saruna neće biti odgovorna za sadržaj unet prilikom kupovine usluga od strane potrošača obzirom da na isti sadržaj ne utiče odnosno da ne može da utiče na sadržaj podataka u tim informacijama.  

PRAVA I OBAVEZE SARUNE

Član 5.

Saruna ima obavezu obaveštavanja potrošača o postupku kupovine usluga, sastavnim delovima ugovora i obaveznim informacijama o Saruni. 

Postupak kupovine usluga je detaljno opisan u delu Uslova korišćenja pod nazivom „Način korišćenja internet platforme – postupak kupovine usluga.“

Prilikom odabira opcije „naručite“ potrošač šalje trgovcu/prodavcu ponudu za zaključenje ugovora. 

Pre odabira opcije „naručite“ i kupovine željene usluga potrošač je dužan da se upozna i prihvati ove Uslove korišćenja, kao i sve druge uslove i pravila na koje ovi Uslovi korišćenja upućuju i da potvrdi da je pročitao obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u slučaju kada je potrošač fizičko lice. 

Odabirom opcije „pročitao/la sam i slažem se sa Uslovima korišćenja ovog sajta, pročitao/la sam i slažem se sa Politikom privatnosti i pročitao/la sam Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti“ smatraće se da je potrošač upoznat i da prihvata ove Uslove korišćenja, kao i sve druge uslove i pravila shodno prethodnom stavu ovog člana. 

Sastavni deo ugovornog odnosa između Sarune i potrošača su i ovi Uslovi Korišćenja, kao i svi drugi opšti akti Sarune na koje upućuju ovi Uslovi korišćenja. 

Obavezne informacije o Saruni:

Poslovno ime: SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN,

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću,

Pretežna delatnost: 9604 – Delatnost nege i održavanje tela,

Sedište: ulica Bregovita 33, 11000 Beograd, Srbija

MB: 21166928,

PIB:109351973,

Internet platforma: https://saruna.rs/,
Broj obveznika poreza na dodatu vrednost: 433281,

Adresa elektronske pošte: office@saruna.rs,

Kontakt telefon: +381603358770

Kontakt podaci – korisnički servis: 

Adresa elektronske pošte:office@saruna.rs,

Kontakt telefon: +381603358770

Saruna ima pravo da izmeni, dopuni i izbriše postojeće ponude i to kako u smislu tekstualnog tako i u smislu vizuelnog sadržaja. Ponude istaknute na internet platformi imaju karakter poziva za činjenje ponude i ne obavezuje Sarunu na prihvatanje ponude na način određen stavom 3. ovog člana.

Saruna ima pravo da samostalno uređuje sadržaj na Internet platformi i to kako sadržaj koji je dostupan uz naknadu tako i sadržaj koji je dostupan bez naknade. Saruna ima potpunu slobodu da izmeni određeni sadržaj, prebaci ga sa jednog dela internet platforme na drugi ili ga podeli preko trećih Internet platformi. 

Saruna je dužna da izvrši isporuku usluge potrošaču u ugovorenom roku.

Rok iz prethodnog stava ovog člana je precizno definisan prilikom izbora jedne ili više usluga koje pruža trgovac/prodavac, odnosno prihvatanjem ponude od strane potrošača, u skladu sa odredbom člana 3. stav 3. ovih Uslova korišćenja (za više informacija pogledajte odeljak Ugovorni odnosi).

Saruna je dužna da bez odlaganja obavesti potrošača da pružanje ugovorene usluge nije moguće.

Ako Saruna ne isporuči uslugu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora. 

Ako Saruna ni u naknadnom roku ne isporuči uslugu, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju raskida ugovora, Saruna je dužna da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora. 

Odredbe prethodnog stava ovog člana se ne primenjuju kada je do propuštanja ugovorenog roka došlo usled isključive krivice potrošača u kom slučaju Saruna nije dužna da potrošaču vrati plaćeni iznos po osnovu ugovora. 

Saruna će potvrdu o prihvatu ponude sa bitnim elementima ugovora koji između ostalog sadrži i opis usluge, rok za izvršenje usluge i naknadu/cenu za izvršenu uslugu proslediti potrošaču na adresu elektronske pošte obezbeđenu prilikom kupovine određene usluge. 

AUTORSKA PRAVA

Član 6.

Ovim članom se regulišu pravila koja se odnose na autorska prava, prava srodna autorskim pravima i prava intelektualne svojine.

Sadržaj internet platforme može sadržati predmete autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava intelektualne svojine (na dalje: ovih prava) u obliku teksta, slike, video, žiga i ostalih oblika prava intelektualne svojine. Ovaj oblik sadržaja internet platforme je zaštićen pozitivnim propisima kako u delu tako i u celini. Zabranjeno je svako kopiranje, umnožavanje, činjenje dostupnim ili reprodukovanje predmeta ovih prava.

Reklamni sadržaj, kao i prodajni sadržaj dostupan na internet platformi može biti u celini ili delom obuhvaćen predmetom ovih prava. Saruna će u svakom pojedinačnom slučaju obezbediti poštovanje moralnih prava autora i označiti ime autora, obeležje znaka odnosno žiga i drugih predmeta ovih prava, kao što može navoditi i spoljne veze ka označavanju autora ili korisnika u svakom slučaju kada se to pokaže moguće. Svaki potrošač i posetilac je odgovoran za povredu moralnih i imovinskih prava autora.

Svaka objava sadržaja može biti predmet ovih prava na internet platformi i biće zaštićena na zakonom propisan način. Saruna može koristiti sudsku zaštitu ovih prava ako ista budu povređena od strane potrošača i posetilaca.

Svaki potrošač i posetilac isključivo i samostalno snosi odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine kako Sarune tako i trećih lica u slučaju kreiranja sopstvenog sadržaja na Internet platfrmi ili neovlašćenog korišćenja sadržaja na Internet platformi.

Zabranjeno je umnožavati, prodavati ili menjati delove ili celinu sadržaja koji predstavljaju predmet ovih prava. Ukoliko je dozvoljeno praviti spoljne veze sa sadržajem ove internet platforme svi potrošači i posetiocu su dužni da tom prilikom obezbede poštovanje moralnih prava autora.  Zabranjeno je koristiti predmete ovih prava za stvaranje profita, osim ako nije drugačije propisano Zakonom ili ugovoreno sa autorom. Ukoliko postoji sumnja u ostvarivanju obaveza poštovanja moralnih prava autora obratite se Saruni.

Saruna neće biti odgovorna za sadržaj koji je predmet ostvarivanja prava na slobodu misli i prava slobode govora. 

Saruna nije odgovorna za neovlašćeno korišćenje predmeta ovih prava, kako u celini tako ni u delovima i to posebno za:

1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);

2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

3) dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;

4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;

5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;

10) pozorišna režija.

Postavljanjem sadržaja na internet platformu, svaki potrošač i posetilac je saglasan da isti sadržaj bude vidljiv svakom potrošaču i posetiocu shodno načinu i uslovima propisanim ovim Uslovima korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela internet platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Sarune, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Internet platforme, uz naznačenje odgovarajućeg linka/spoljne veze na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Svaki potrošač i posetilac samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem internet platforme učinio javno dostupnim.

Saruna u skladu sa moralnim i imovinskim pravima autora, ima isključivo pravo da odlučuje o pravu objavljivanja sadržaja internet platforme koji je predmet ovih prava. 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Član 7.

Saruna neće biti odgovorna za protivpravne radnje koje su dovele do povrede moralnih i imovinskih prava i do povrede drugih prava, što uključuje ali se ne ograničava i na povredu prava ličnosti i imovinskih prava trećih lica, koje su nastale kao posledica kreiranja sadržaja trećih lica. 

Pojedini delovi sadržaja internet platforme mogu predstavljati materijalizaciju prava na slobodu misli i prava na slobodu govora. Saruna poštujući profesionalna pravila uvek teži da tačno i nedvosmisleno odredi subjekte ovih prava, ali se odriče odgovornosti usled nedostataka tehničkih svojstava mreže i tehničkih uređaja, kao i uslova koji mogu nastati usled uzroka izazvanih višom silom.

Saruna neće biti odgovorna za sadržaj na internet platformi koji nastaje od strane trećih lica upotrebom tehničkih svojstava internet platforme kao što je komentarisanje i kupovina usluga. 

Saruna podatke unete od strane potrošača prenosi posredstvom komunikacione mreže i nije odgovorna za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga.

Saruna skladišti podatke pružene od potrošača na zahtev potrošača i Saruna nije odgovorna za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje potrošača ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.

KORISNIČKI SADRŽAJ

Član 8.

Ukoliko posetioci i potrošači internet platforme pošalju sadržaj Saruni, a sadržaj se odnosi na ideje, predloge, planove, fotografije, video materijal, žigove ili bilo koji drugi sadržaj koji može biti predmet prava intelektualne svojine, prava na slobodu misli ili govora ili drugih prava, posetilac i potrošač daje odobrenje Saruni da isti sadržaj, bez dodatnih odobrenja, može da menja, umnožava, objavljuje, privodi drugoj nameni i koristi na drugačiji način u bilo kom obliku koji je na raspolaganju Saruni. Saruna nema nikakvu obavezu da takav sadržaj koristi na odgovarajući način niti da za isti plati naknadu. 

Svaki posetilac i potrošač se obavezuje da prilikom slanja sadržaja poštuje sve pozitivne propise koji važe u Republici Srbiji, a posebno da ima u vidu zabranu diskriminacije, zaštitu maloletnika i zaštitu računara i računarskih podataka. 

PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA I POSETILACA

Član 9.

Posetioci i potrošači su obavezni da se pridržavaju pravila za korišćenje internet platforme, dok su potrošači obavezni da se pridržavaju i pravila za kupovinu usluga na način određen ovim Uslovima korišćenja. 

Potrošači su dužni da se posebno pridržavaju pravila koja se odnose na istinitost podataka koje unose prilikom kupovine usluga, poštovanja autorskog prava i drugih lica prilikom korišćenja i sadržaja na Internet platformi i ograničenja odgovornosti.

Potrošači su posebno dužni da pre slanja ponude za pružanje usluga pročitaju i prihvate Politiku privatnosti.  Potrošači su dužni da pre korišćenja usluga koja su predmet ugovora pročitaju i prihvate Pravila ponašanja. Pravila ponašanja određuju uslove korišćenja različitih usluga trgovca/prodavca i određuju uslove i načine korišćenja usluga. Neprihvatanje Pravila ponašanja se ima smatrati kao neispunjenje obaveze od strane potrošača i osnovom za raskid ugovora zbog neispunjenja od strane trgovca/prodavca sa pravom na naknadu štete. 

Potrošači i posetioci su dužni da se upoznaju sa svim ostalim pravima i obavezama trećih strana na koja su upućena linkom – spoljnom vezom dostupnom u ovim Uslovima korišćenja ili na internet platformi, obzirom da Saruna nije upoznata sa sadržajem podataka u tim informacijama niti može da utiče na sadržaj podataka u tim informacijama. 

OGLAŠAVANJE

Član 10.

Saruna vrši oglašavanje ponuda usluga oglašenih shodno Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik u cilju zaključenja ugovora između Sarune i potrošača.

Oglašavanje ponuda od strane Sarune se vrši shodno Zakonu o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon) (na dalje: Zakon o oglašavanju). 

 

Pravila oglašavanja na internet platformi se imaju primenjivati na sav sadržaj na Internet platformi bez obzira da li je isti dostupan uz ili bez naknade. Shodno tome Saruna zadržava pravo da svaki sadržaj na svojoj Internet platformi koji ne ispunjava uslove propisane članom 10. Uslova korišćenja otkloni. Pozivaju se svi posetioci i potrošači da obaveste Sarunu o svakom sadržaju koji smatraju da ne ispunjava uslove propisane ovim članom. 

Zabranjena je oglasna poruka koja podstiče na diskriminaciju i zabranjeno je da se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke, shodno odredbi člana 8. i 10 Zakona o oglašavanju.

Kada se oglasna poruka pojavljuje zajedno sa drugim informacijama koje nemaju oglasnu prirodu, oglasna poruka mora biti jasno označena oznakom prepoznatljivosti.

Oznaka prepoznatljivosti jeste grafička, vizuelna, odnosno audio oznaka koja u zavisnosti od načina oglašavanja označava svojstvo određene poruke kao oglasne poruke (npr. „plaćen prostor“, „oglasna poruka“, i sl.).

Svaki posetilac i potrošač kada oglasna poruka sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja daje pristanak da se takvi lični podaci objave uz oglasnu poruku, shodno odredbi člana 15. Zakona o oglašavanju. 

Posebna pravila i ograničenja u oglašavanju se odnose na posebne slučajeve koji propisuju vidove oglasne poruke koji nisu dozvoljeni shodno glavi III Zakona o oglašavanju, a posebno se odnose na:

 • Zaštitu dece i maloletnika od neprikladnog oglašavanja shodno odredbi člana 21. Zakona o oglašavanju;
 • Zloupotrebu neiskustva, neznanja i lakovernosti shodno odredbi člana 23. Zakona o oglašavanju;
 • Zaštitu zdravlja i razvoja shodno odredbi člana 24. Zakona o oglašavanju;
 • Zaštitu integriteta shodno odredbi člana 25. Zakona o oglašavanju.

Prilikom oglašavanja oglasne poruke zabranjeno je oglašavanje alkoholnih pića, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića, oglašavanje prestanka, odvikavanja i borbe protiv alkoholizma.

Zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda, kao i prikazivati pušenje ili oponašanje pušenja, odnosno upotrebu duvanskih proizvoda, kao i duvanskog dima i oglašavanje borbe protiv pušenja i elektronskih cigareta. 

Prethodna dva stava, kao i zabrana i ograničenje oglašavanja igre na sreću, nagradne igre, ograničenja u oglašavanju zdravstvene izjave i izjave o nutritivnim svojstvima, zabrane oglašavanja opojne droge i druge psihoaktivne kontrolisane supstance i ograničenje oglašavanja pornografije se vrši shodno „III POSEBNA PRAVILA I OGRANIČENJA“ Zakona o oglašavanju koja propisuje „Posebna pravila s obzirom na predmet oglašavanja“.

SPECIJALNE PONUDE I POPUSTI

Član 11.

Potrošačima se mogu odobriti određene specijalne ponude i popusti na osnovu odluke Sarune, koje je Saruna dužna da jasno i vidljivo istakne i odredi uslove za njihovo ostvarivanja i da ih se pridržava. 

Saruna je dužna da potrošače upozna sa uslovima pod kojima važe specijalne ponude i popusti neposredno pre isticanja specijalnih ponuda i popusta objavom na internet platformi i isticanjem specijalnih ponuda i popusta neposredno u prodajnom mestu Sarune. 

Saruna je dužna da odredi vremensko važenje specijalnih ponuda i popusta. 

Saruna ima pravo da nakon isteka vremenskog važenja specijalnih ponuda i popusta, donošenjem nove odluke produži vremensko važenje takvih specijalnih ponuda i popusta neograničeni broj puta. 

NAČIN IZRAŽAVANJA NAKNADE

Član 12.

Usluge trgovca/prodavca 

Iznos cene trgovca/prodavca iz ugovora o pružanju usluga sa potrošačem se izražava shodno Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik, a po sledećem modelu: 

 • Cena se izražava na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način neposredno pored ili ispod prikaza ili opisa usluge;
 • Cena se izražava kao prodajna cena što uključuje i poreze i dažbine; 
 • Cena se može izražavati i u zavisnosti od izabrane opcije usluge shodno Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik;
 • Cena se ističe u dinarima.

Sve cene na internet platformi i Cenovniku Crowne Plaza-Saruna-Cenovnik iskazane su sa uračunatim PDV-om i bez skrivenih troškova. 

Saruna zadržava pravo da oglasi specijalne ponude i popuste usluga po cenama nižih od redovnih cena, koristeći svoje pravo u skladu sa članom 11. ovih Uslova i korišćenja.

Termini „cena“ i „naknada“ mogu biti korišćeni neizmenično bez uticaja na njihovu pravnu prirodu.

NAČIN PLAĆANJA

Član 13.

Usluga uz naknadu može biti plaćena samo platnom karticom.

Nezavisno od vrste usluge za koju se plaća naknada, Saruna je dužna da potrošaču koji uslugu plati platnom karticom predoči/dostavi Potvrdu o plaćanju sa sledećim elementima: 

 • Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen);
 • Podaci o potrošaču: ime i prezime, email, adresa;
 • Podaci o narudžbini: Opis usluge, jediničnu cenu, količinu, porez i ukupnu cenu naručene usluge; JIB narudžbine dodeljen od strane Sarune;
 • Podaci o Saruni: poslovno ime, sedište, matični broj i poreski broj;
 • Podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke;
 • Ostali podaci u zavisnosti od vrste usluge za koju se plaća naknada.

 

Saruna je u obavezi da o svakoj usluzi za koju se plaća naknada obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je usluga uz naknadu pružena korisniku.

Kao dokaz pružene usluge uz naknadu može se koristiti sledeće: fiskalni račun.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznata. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu platne institucije______________.

REKLAMACIJA

Član 14.

Reklamacija potrošača

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz člana 80. Zakona o zaštiti potrošača, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača. 

Potrošač može da izjavi reklamaciju na usluge trgovca/prodavca pisanim putem neposredno na adresu SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN, ulica Bregovita 33, 11000 Beograd (Zemun) sa napomenom „reklamacija“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupovini usluge (potvrda o kupovini usluge, kopija računa, izvod banke i slično), samo na poseban zahtev trgovca/prodavca.

Potrošač može da izjavi reklamaciju zbog nemogućnosti korišćenja internet platforme.

Reklamaciju iz prethodnog stava ovog člana potrošač može da izjavi samo u slučaju kada potrošač internet platformu ne može da koristi zbog isključive krivice Sarune.

Shodno prethodnom stavu ovog člana, Saruna ne odgovora potrošačima u slučaju nemogućnosti korišćenja internet platforme ako je takva nemogućnost nastala kao posledica više sile (nestanak struje, interneta i sl.) ili je posledica nepoznavanja rada na računaru i korišćenja interneta.

Potrošač može da izjavi reklamaciju iz stava 5. ovog člana pisanim putem neposredno na adresu SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN, ulica Bregovita 33, 11000 Beograd (Zemun) sa napomenom „reklamacija-Saruna“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

Način postupanja trgovca/prodavca sa primljenom reklamacijom 

Trgovac/prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac/prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca/prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.  

Trgovac/prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamacije u kom slučaju je trgovac/prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko trgovac/prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti.  

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Član 15.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, odnosno sedišta trgovca/prodavca u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova propisanih odredbom člana 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom i to popunjavanjem obrasca za odustanak od ugovora koja mu se dostavlja zajedno sa potvrdom o prihvatanju kupljene usluge na internet platformi (u daljem tekstu: izjava o odustanku). 

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu kao i kod ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija odnosno mesta sedišta trgovca/prodavca smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu/prodavcu u roku od 14 dana.

Izjava o odustanku od ugovora potrošača se može izjaviti direktno trgovcu/prodavcu pisanim putem neposredno na adresu SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN, ulica Bregovita 33, 11000 Beograd (Zemun) sa napomenom „Odustanak od ugovora“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi dejstvo od dana kada je poslata trgovcu/prodavcu. 

Rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana prihvatanja izabrane usluge na internet platformi, odnosno od dana dostavljanja potvrde o prihvatu ponude shodno članu 3. stav 3. ovih Uslova korišćenja.

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. 

Protekom roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Kada potrošač zahteva da pružanje usluge započne u roku za odustanak od ugovora iz člana 28. Zakona o zaštiti potrošača, dužan je da plati trgovcu/prodavcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca/prodavca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora. 

Shodno prethodnom stavu ovog člana, trgovac/prodavac je ovlašćen da zadrži iznos cene koju je potrošač platio prilikom kupovine usluge, srazmerno vremenu od kupovine takve usluge do odustanka od ugovora.

 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac/prodavac u potpunosti izvrši ugovor;
 • pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac/prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; 
 • drugih slučajeva predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Član 16.

U slučaju povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Saruna je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev trgovca/prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Član 17.

Svi podaci o ličnosti potrebni za realizaciju ugovora između Sarune i potrošača će se obrađivati shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilima privatnosti. 

Svaki potrošač – fizičko lice – je dužan da pre početka korišćenja internet platforme, odnosno pre kupovine usluga da posebnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti shodno osnovu određenom u Politici privatnosti i Saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Kupovinom usluga na ovaj način potrošač može biti preusmeren na druge stranice, kao što je stranica za plaćanje platnim karticama u kom slučaju se primenjuju pravila o zaštiti podataka o ličnosti pružaoca usluga plaćanja platnim karticama.

Svi potrošači su dužni da se upoznaju sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti drugih pružaoca usluga na koje mogu da budu upućeni korišćenjem opcija za plaćanje i dostavu ponuđenih preko tih pružaoca usluga. 

Saruna se obavezuje da će čuvati privatnost svojih potrošača. Saruna prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o potrošačima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje potrošača u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Saruna daje potrošačima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kod Sarune odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Član 18.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

Član 19.

Ukoliko bilo koji potrošač ili posetilac internet platforme smatra da je neko njegovo/njeno pravo povređeno može da se obrati Saruni i omogući Saruni rok od 7 radnih dana za odgovor. 

Potrošač ili posetilac može da predmetni zahtev prosledi i pisanim putem neposredno na adresu SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN, ulica Bregovita 33, 11000 Beograd (Zemun), sa napomenom „Zaštita prava“ ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@saruna.rs.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet platformi.

Saruna zadržava pravo da vrši izmene i dopune Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštenja, koje izmene i dopune proizvode pravno dejstvo u roku od 8 dana od dana objavljivanja na Internet platformi.

Svaki potrošač i posetilac je dužan da se prilikom svakog korišćenja Internet platforme upozna sa poslednjom verzijom Uslova korišćenja.

Pristupom pristupnoj tački vezivanja Internet platforme potvrđujete i saglasni ste sa Uslovima korišćenja, kao i sa svim izmenama i dopunama Uslova korišenja koja proizvode pravno dejstvo shodno ovom članu.  

Svako vaše korišćenje naše internet platorme, nakon takvih izmena, smatraće se nedvosmisleno konkludentnom radnjom kojom se prihvataju tako izmenjeni Uslovi korišćenja.  

Ukoliko neki deo ovih Uslova korišćenja nije u saglasnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije ili ukoliko bude proglašen nevažećim za određene pravne odnose između potrošača ili posetioca i Sarune, ostali delovi Uslova korišćenja će ostati na pravnoj snazi, osim ako isti ne budu proglašeni nevažećim. 

 U Beogradu, dana 10.11.2022.