Skyline

U cilju ostvarivanja zaštite podataka o ličnosti SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC usvaja i objavljuje ovu Politiku privatnosti u cilju obezbeđivanja bezbednosti podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti na transparentan i razumljiv način informiše lica na koja se podaci odnose, čiji se podaci prikupljanju o upotrebi, prirodi i obimu obrade ličnih podataka od strane SARUNA SKYLINE SYSTEM DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC, sa sedištem u Beogradu (Savski Venac), ul. Kneza Miloša br. 90a, matični broj: 21530999, PIB: 111735675 (u daljem tekstu: Saruna ili “mi” „naš“ „nama“ „naše“ „naša“ „naši“ “svojim” i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na Sarunu).

Ova Politika privatnosti pruža informacije o svim podacima koje Saruna prikuplja od lica na koji se podaci odnose, posebno imajući u vidu podatke koje Saruna prikuplja kada pristupite našoj internet stranici https://saruna.rs/

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime ili identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta (u daljem tekstu „PoL“). 

Zakonski okvir za uređenje zaštite podataka o ličnosti je određen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

PoL u okviru Sarune se štite na osnovu ove Politike privatnosti i drugih opštih akata koja se odnose na predmetne podatke o ličnosti ako su takvi opšti akti usvojeni i proizvode pravno dejstvo.

U slučaju da se na našoj internet stranici nalazi veza ka drugim internet stranicama, skrećemo Vam pažnju da nismo upoznati niti odgovorni za načine na koje pravna ili fizička lica koja upravljaju tim internet stranicama prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti, te s tim u vezi ne možemo snositi odgovornost za zaštitu privatnosti prilikom posete takvih internet stranica.

Način prikupljanja PoL i pravni osnov za prikupljanje PoL

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od lica na koje se takvi podaci odnose, neposredno u sedištu Sarune ili putem Internet platforme na kojoj se pružaju usluge bez plaćanja naknade (na dalje: usluga bez naknade) i uz plaćanje naknade (na dalje: usluga uz naknadu), kada:

 • kreirate porudžbinu u postupku kupovine usluge shodno Uslovima korišćenja,

 • podnesete zahtev za dodatne usluge,

 • kada nama dostavljate druge informacije na ovaj ili sličan način u šta spada kontaktiranje i prijavljivanje na newsletter i sl.,

 • posetite internet stranicu i koristite kolačiće „http cookies“ i gugl analitika.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Saruna ih čuva na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu PoL, možemo da obrađujemo Vaše PoL po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada podataka o ličnosti potrebna za realizaciju pravnih poslova odnosno za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose;

 • kada je obrada podataka o ličnosti potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza;

 • kada za obradu podataka o ličnosti imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koja se podaci odnose;

 • kada je obrada podataka o ličnosti zasnovana na saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku lice na koje se podaci odnose ima pravo da datu saglasnost povuče.

Obavezno je dostavljanje samo onih PoL koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje PoL po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko se odlučite da nam ove podatke ne otkrijete, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da realizujemo potencijalni pravni posao u kojem biste Vi učestvovali.

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. 

Saruna prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika.

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom, zahtevom i slično.

Kreiranje porudžbine u postupku kupovina usluge i podnošenje zahteva za dodatne usluge:

Svrha obrade: obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

Pravni osnov za obradu: član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveze rukovaoca, a najkasnije do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti;

Mere zaštite: Podaci se čuvaju primenom odgovarajućih tehničkih i kadrovski mera i to u bazama podataka kojima se pristupa putem zaštićene lozinke, dok lica koja imaju pristup podacima o ličnosti imaju posebnu obavezu očuvanja poverljivosti takvih podataka;

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Saruna ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Dostavljanje drugih informacija

Svrha obrade: lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

Pravni osnov za obradu: član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveza rukovaoca, a najkasnije do povlačenja saglasnosti ili do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti.;

Mere zaštite: Podaci se čuvaju primenom odgovarajućih tehničkih i kadrovski mera i to u bazama podataka kojima se pristupa putem zaštićene lozinke, dok lica koja imaju pristup podacima o ličnosti imaju posebnu obavezu očuvanja poverljivosti takvih podataka;

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Saruna ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Poseta internet stranici

Svrha obrade: lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

Pravni osnov za obradu: član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveze rukovaoca, a najkasnije do povlačenja saglasnosti ili do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti;

Mere zaštite: Podaci se čuvaju primenom odgovarajućih tehničkih i kadrovski mera i to u bazama podataka kojima se pristupa putem zaštićene lozinke, dok lica koja imaju pristup podacima o ličnosti imaju posebnu obavezu očuvanja poverljivosti takvih podataka;

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Saruna ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Posetom internet stranice https://saruna.rs/ (u nastavku ovog naslova: internet portal) beleži se ponašanje korisnika i sledeći podaci:

 • Domen i IP adresa,

 • Vrsta pretraživača i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupa internet portalu,

 • Vreme i dužina pristupa internet portalu,

 • O drugim internet portalima kojima se pristupa,

 • O spoljnim vezama „links“ koji se koriste prilikom posete internet portala,

 • O drugim informacijama koje dostave lica na koji se podaci odnose.

Prilikom posete internet portala obrađuju se podaci o poseti i o drugim internet portalima kada se razmenjuju različiti podaci između uređaja posetioca i servera internet portala, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju internet portala, kao i u svrhu objavljivanja reklamnog sadržaja u pretraživaču uređaja posetioca i statističke analize o korišćenju internet portala.

Prilikom posete internet portala pretraživač koji koristi posetilac će automatski poslati na server internet portala sledeće podatke:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internet portalu,

 • datum i vreme pristupa,

 • ime i URL preuzete datoteke,

 • internet portal ili aplikaciju sa koje se pristupa (referentni URL),

 • pretraživač koji koristite, a po potrebi i operativni sistem računara koji podržava pristup, kao i ime provajdera lica koje pristupa pristupnoj tački vezivanja.

Navedene podatke server privremeno čuva u svrhe: Procene bezbednosti i stabilnosti sistema

Pravni osnov za obradu IP adrese je saglasnost lica na koji se podaci odnose. Saglasnost je u formi obaveštenja o korišćenju „kolačića“ ili „cookies“. Prilikom svake posete Internet portalu lice koje pristupa će imati mogućnost da uskrati saglasnost za pojedine „kolačiće ili „cookies“ u kom slučaju se ti lični podaci neće obrađivati što za posledicu može da ima nemogućnost pristupa određenim delovima internet portala. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i podležu automatskom brisanju.

Korišćenje kolačića

Http cookies (u daljem tekstu: „kolačići“) su informacije koje se sakupljaju na osnovu pristupne tačke vezivanja – IP adrese korisnika servisa ili usluga informacionog društva i koje služe Saruni da prilagodi sadržaj servisa ili usluga informacionog društva prema pristupnim tačkama vezivanja, odnosno IP adresama.

„Kolačići“ su tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru korisnika koji putem IP adrese, odnosno tačke vezivanja, pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ove Politike. Nakon prihvatanja „kolačića“, prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ove Politike „kolačići“ se koriste radi prilagođavanja sadržaja koji takvi servisi ili usluge informacionog društva nude.

Korisnik koji ne želi da koristi neke „kolačiće“ može to sprečiti prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ove Politike. U tom slučaju, određeni sadržaji servisa ili usluga informacionog društva, donosioca ove Politike, mogu biti nedostupni ili delimično dostupni.

Lice koje koristi servis ili uslugu informacionog društva na sledeći način može sprečiti upotrebu većine (svih osim neophodnih) cookies – kolačića na uređaju sa kog pristupa.

Ukoliko lice koje pristupa servisu ili uslugama informacionog društva ne želi da na svom uređaju čuva kolačiće, to može sprečiti u podešavanjima svog veb pretraživača (browser).  

Saruna koristi kolačiće na sledeći način.

Kolačići koje koristimo:

Neophodni kolačići: Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv i omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Veb sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića

 

Kolačići ponašanja: Statistički kolačići pomažu vlasnicima veb sajta da razumeju interakciju posetilaca sa veb sajtom anonimnim sakupljanjem informacija i izveštavanjem.

Kolačići podešavanja:Kolačići podešavanja omogućuju veb sajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se veb sajt ponaša ili izgleda, kao što su vaš podešeni jezik ili oblast u kojoj se nalazite.

Kolačići oglašavanja: Marketing kolačići se koriste za praćenje posetioca na veb sajtovima. Namera je da se prikažu reklame koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika a time i od veće vrednosti za izdavače i treće strane oglašivačee

Neklasifikovani kolačići: Neklasifikovani kolačići su oni kolačići koji su u procesu naše klasifikacije i provajdera pojedinačnih kolačića

Postoje različite vrste kolačića:

Kolačići sesije: Kolačići sesije su kolačići koji traju tokom jedne sesije. Sesija počinje kada pokrenete website ili web aplikaciju i završava se kada napustite website ili zatvorite prozor pregledača. Kolačići sesije sadrže informacije koje se čuvaju na privremenoj memoriji koja se briše nakon završetka sesije..

Trajni kolačići: Trajni kolačić je datoteka uskladištena na računaru korisnika koja pamti informacije, podešavanja, preferencije ili akreditive za prijavu koje je korisnik prethodno sačuvao. Ovo štedi vreme i stvara pogodnije iskustvo na website-u. Web serveri postavljaju datum isteka za ove kolačiće.

Kolačići početne strane: Kolačići prve strane se direktno čuvaju na website-u (ili domenu) koji posećujete. Ovi kolačići omogućavaju vlasnicima web stranica da prikupljaju analitičke podatke, pamte podešavanja jezika i obavljaju druge korisne funkcije koje pružaju dobro korisničko iskustvo. Vlasnik domena može da vidi podatke koje kolačić preuzima. Kolačići prve strane se ne mogu koristiti za praćenje aktivnosti korisnika na drugom sajtu osim na originalnom samom website-u na koji je postavljen.

Kolačići trećih internet portala: Kolačić treće strane postavlja na veb lokaciju neko drugi, a ne vlasnik (treća strana) i prikuplja korisničke podatke za treću stranu. Kao i kod standardnih kolačića, kolačići treće strane se postavljaju tako da sajt može da zapamti nešto o korisniku kasnije..

Gugl analitika

Google analitika koristi skup kolačića za prikupljanje informacija i izveštavanje o statistici korišćenja sajta bez lično identifikovanja pojedinačnih posetilaca Google-a.

Facebook pixel

Facebook pixel postavlja i pokreće kolačiće za praćenje korisnika dok stupaju u interakciju sa vašim poslovanjem na Fejsbuku i instagramu..

Prava lica na koja se podaci odnose

Kada se podaci o ličnosti prikupljaju od vas, Saruna Vam u svakom trenutku može pružiti sledeće informacije o:

 • identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i njegovom predstavniku, ako je on određen;

 • kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;

 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;

 • postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane, ako se obrada vrši na osnovu obrade koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice;

 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;

 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje.

Vi, kao lice na koga se podaci odnose imate pravo da:

 • od rukovaoca zahtevate pristup, ispravku ili brisanje  podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao  i pravo na prenosivost podataka;

 • opozovete pristanak  u bilo koje vreme s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose za jednu ili više posebno određenih svrha ili se vrši obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose, a koje je dalo izričit pristanak za obradu za jednu ili više svrha;

 • podnesete pritužbu Povereniku,

 • dobijete informaciju o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;

 • dobijete informaciju o postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje i svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Za korišćenje vaših prava, kao i za dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete koristiti sledeću adresu elektronske pošte: office@saruna.rs.

Ova Politika privatnosti je usvojena dana 10.11.2022 i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Ova Politika privatnosti je napisana na srpskom i engleskom jeziku i u slučaju nesporazuma u tumačenju njegovih odredbi srpska verzija se ima tumačiti kao merodavna verzija.

Saruna zadržava pravo da vrši izmene i dopune ove Politike privatnosti. 

Crowne Plaza

U cilju ostvarivanja zaštite podataka o ličnosti SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN usvaja i objavljuje ovu Politiku privatnosti u cilju obezbeđivanja bezbednosti podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti na transparentan i razumljiv način informiše lica na koja se podaci odnose, čiji se podaci prikupljanju o upotrebi, prirodi i obimu obrade ličnih podataka od strane SARUNA FITNESS&SPA TEAM DOO BEOGRAD – ZEMUN, sa sedištem u Beogradu (Zemun), ul. Bregovita br. 33, matični broj:21166928, PIB:109351973 (u daljem tekstu: Saruna ili “mi” „naš“ „nama“ „naše“ „naša“ „naši“ “svojim” i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na Sarunu).

Ova Politika privatnosti pruža informacije o svim podacima koje Saruna prikuplja od lica na koji se podaci odnose, posebno imajući u vidu podatke koje Saruna prikuplja kada pristupite našoj internet stranici https://saruna.rs/

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime ili identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta (u daljem tekstu „PoL“). 

Zakonski okvir za uređenje zaštite podataka o ličnosti je određen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

PoL u okviru Sarune se štite na osnovu ove Politike privatnosti i drugih opštih akata koja se odnose na predmetne podatke o ličnosti ako su takvi opšti akti usvojeni i proizvode pravno dejstvo.

U slučaju da se na našoj internet stranici nalazi veza ka drugim internet stranicama, skrećemo Vam pažnju da nismo upoznati niti odgovorni za načine na koje pravna ili fizička lica koja upravljaju tim internet stranicama prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti, te s tim u vezi ne možemo snositi odgovornost za zaštitu privatnosti prilikom posete takvih internet stranica.

Način prikupljanja PoL i pravni osnov za prikupljanje PoL

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od lica na koje se takvi podaci odnose, neposredno u sedištu Sarune ili putem Internet platforme na kojoj se pružaju usluge bez plaćanja naknade (na dalje: usluga bez naknade) i uz plaćanje naknade (na dalje: usluga uz naknadu), kada:

 • kreirate porudžbinu u postupku kupovine usluge shodno Uslovima korišćenja,

 • podnesete zahtev za dodatne usluge,

 • kada nama dostavljate druge informacije na ovaj ili sličan način u šta spada kontaktiranje i prijavljivanje na newsletter i sl.,

 • posetite internet stranicu i koristite kolačiće „http cookies“ i gugl analitika.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Saruna ih čuva na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu PoL, možemo da obrađujemo Vaše PoL po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada podataka o ličnosti potrebna za realizaciju pravnih poslova odnosno za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose;

 • kada je obrada podataka o ličnosti potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza;

 • kada za obradu podataka o ličnosti imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koja se podaci odnose;

 • kada je obrada podataka o ličnosti zasnovana na saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku lice na koje se podaci odnose ima pravo da datu saglasnost povuče.

Obavezno je dostavljanje samo onih PoL koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje PoL po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko se odlučite da nam ove podatke ne otkrijete, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da realizujemo potencijalni pravni posao u kojem biste Vi učestvovali.

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. 

Saruna prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika.

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom, zahtevom i slično.

Kreiranje porudžbine u postupku kupovina usluge i podnošenje zahteva za dodatne usluge:

Svrha obrade: obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

Pravni osnov za obradu: član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveze rukovaoca, a najkasnije do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti;

Mere zaštite: Podaci se čuvaju primenom odgovarajućih tehničkih i kadrovski mera i to u bazama podataka kojima se pristupa putem zaštićene lozinke, dok lica koja imaju pristup podacima o ličnosti imaju posebnu obavezu očuvanja poverljivosti takvih podataka;

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Saruna ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Dostavljanje drugih informacija

Svrha obrade: lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

Pravni osnov za obradu: član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveza rukovaoca, a najkasnije do povlačenja saglasnosti ili do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti.;

Mere zaštite: Podaci se čuvaju primenom odgovarajućih tehničkih i kadrovski mera i to u bazama podataka kojima se pristupa putem zaštićene lozinke, dok lica koja imaju pristup podacima o ličnosti imaju posebnu obavezu očuvanja poverljivosti takvih podataka;

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Saruna ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Poseta internet stranici

Svrha obrade: lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

Pravni osnov za obradu: član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveze rukovaoca, a najkasnije do povlačenja saglasnosti ili do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti;

Mere zaštite: Podaci se čuvaju primenom odgovarajućih tehničkih i kadrovski mera i to u bazama podataka kojima se pristupa putem zaštićene lozinke, dok lica koja imaju pristup podacima o ličnosti imaju posebnu obavezu očuvanja poverljivosti takvih podataka;

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Saruna ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Posetom internet stranice https://saruna.rs/ (u nastavku ovog naslova: internet portal) beleži se ponašanje korisnika i sledeći podaci:

 • Domen i IP adresa,

 • Vrsta pretraživača i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupa internet portalu,

 • Vreme i dužina pristupa internet portalu,

 • O drugim internet portalima kojima se pristupa,

 • O spoljnim vezama „links“ koji se koriste prilikom posete internet portala,

 • O drugim informacijama koje dostave lica na koji se podaci odnose.

Prilikom posete internet portala obrađuju se podaci o poseti i o drugim internet portalima kada se razmenjuju različiti podaci između uređaja posetioca i servera internet portala, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju internet portala, kao i u svrhu objavljivanja reklamnog sadržaja u pretraživaču uređaja posetioca i statističke analize o korišćenju internet portala.

Prilikom posete internet portala pretraživač koji koristi posetilac će automatski poslati na server internet portala sledeće podatke:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internet portalu,

 • datum i vreme pristupa,

 • ime i URL preuzete datoteke,

 • internet portal ili aplikaciju sa koje se pristupa (referentni URL),

 • pretraživač koji koristite, a po potrebi i operativni sistem računara koji podržava pristup, kao i ime provajdera lica koje pristupa pristupnoj tački vezivanja.

Navedene podatke server privremeno čuva u svrhe: Procene bezbednosti i stabilnosti sistema

Pravni osnov za obradu IP adrese je saglasnost lica na koji se podaci odnose. Saglasnost je u formi obaveštenja o korišćenju „kolačića“ ili „cookies“. Prilikom svake posete Internet portalu lice koje pristupa će imati mogućnost da uskrati saglasnost za pojedine „kolačiće ili „cookies“ u kom slučaju se ti lični podaci neće obrađivati što za posledicu može da ima nemogućnost pristupa određenim delovima internet portala. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i podležu automatskom brisanju.

Korišćenje kolačića

Http cookies (u daljem tekstu: „kolačići“) su informacije koje se sakupljaju na osnovu pristupne tačke vezivanja – IP adrese korisnika servisa ili usluga informacionog društva i koje služe Saruni da prilagodi sadržaj servisa ili usluga informacionog društva prema pristupnim tačkama vezivanja, odnosno IP adresama.

„Kolačići“ su tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru korisnika koji putem IP adrese, odnosno tačke vezivanja, pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ove Politike. Nakon prihvatanja „kolačića“, prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ove Politike „kolačići“ se koriste radi prilagođavanja sadržaja koji takvi servisi ili usluge informacionog društva nude.

Korisnik koji ne želi da koristi neke „kolačiće“ može to sprečiti prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ove Politike. U tom slučaju, određeni sadržaji servisa ili usluga informacionog društva, donosioca ove Politike, mogu biti nedostupni ili delimično dostupni.

Lice koje koristi servis ili uslugu informacionog društva na sledeći način može sprečiti upotrebu većine (svih osim neophodnih) cookies – kolačića na uređaju sa kog pristupa.

Ukoliko lice koje pristupa servisu ili uslugama informacionog društva ne želi da na svom uređaju čuva kolačiće, to može sprečiti u podešavanjima svog veb pretraživača (browser).  

Saruna koristi kolačiće na sledeći način.

Kolačići koje koristimo:

Neophodni kolačići: Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv i omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Veb sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića

 

Kolačići ponašanja: Statistički kolačići pomažu vlasnicima veb sajta da razumeju interakciju posetilaca sa veb sajtom anonimnim sakupljanjem informacija i izveštavanjem.

Kolačići podešavanja:Kolačići podešavanja omogućuju veb sajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se veb sajt ponaša ili izgleda, kao što su vaš podešeni jezik ili oblast u kojoj se nalazite.

Kolačići oglašavanja: Marketing kolačići se koriste za praćenje posetioca na veb sajtovima. Namera je da se prikažu reklame koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika a time i od veće vrednosti za izdavače i treće strane oglašivačee

Neklasifikovani kolačići: Neklasifikovani kolačići su oni kolačići koji su u procesu naše klasifikacije i provajdera pojedinačnih kolačića

Postoje različite vrste kolačića:

Kolačići sesije: Kolačići sesije su kolačići koji traju tokom jedne sesije. Sesija počinje kada pokrenete website ili web aplikaciju i završava se kada napustite website ili zatvorite prozor pregledača. Kolačići sesije sadrže informacije koje se čuvaju na privremenoj memoriji koja se briše nakon završetka sesije..

Trajni kolačići: Trajni kolačić je datoteka uskladištena na računaru korisnika koja pamti informacije, podešavanja, preferencije ili akreditive za prijavu koje je korisnik prethodno sačuvao. Ovo štedi vreme i stvara pogodnije iskustvo na website-u. Web serveri postavljaju datum isteka za ove kolačiće.

Kolačići početne strane: Kolačići prve strane se direktno čuvaju na website-u (ili domenu) koji posećujete. Ovi kolačići omogućavaju vlasnicima web stranica da prikupljaju analitičke podatke, pamte podešavanja jezika i obavljaju druge korisne funkcije koje pružaju dobro korisničko iskustvo. Vlasnik domena može da vidi podatke koje kolačić preuzima. Kolačići prve strane se ne mogu koristiti za praćenje aktivnosti korisnika na drugom sajtu osim na originalnom samom website-u na koji je postavljen.

Kolačići trećih internet portala: Kolačić treće strane postavlja na veb lokaciju neko drugi, a ne vlasnik (treća strana) i prikuplja korisničke podatke za treću stranu. Kao i kod standardnih kolačića, kolačići treće strane se postavljaju tako da sajt može da zapamti nešto o korisniku kasnije..

Gugl analitika

Google analitika koristi skup kolačića za prikupljanje informacija i izveštavanje o statistici korišćenja sajta bez lično identifikovanja pojedinačnih posetilaca Google-a.

Facebook pixel

Facebook pixel postavlja i pokreće kolačiće za praćenje korisnika dok stupaju u interakciju sa vašim poslovanjem na Fejsbuku i instagramu..

Prava lica na koja se podaci odnose

Kada se podaci o ličnosti prikupljaju od vas, Saruna Vam u svakom trenutku može pružiti sledeće informacije o:

 • identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i njegovom predstavniku, ako je on određen;

 • kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;

 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;

 • postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane, ako se obrada vrši na osnovu obrade koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice;

 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;

 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje.

Vi, kao lice na koga se podaci odnose imate pravo da:

 • od rukovaoca zahtevate pristup, ispravku ili brisanje  podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao  i pravo na prenosivost podataka;

 • opozovete pristanak  u bilo koje vreme s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose za jednu ili više posebno određenih svrha ili se vrši obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose, a koje je dalo izričit pristanak za obradu za jednu ili više svrha;

 • podnesete pritužbu Povereniku,

 • dobijete informaciju o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;

 • dobijete informaciju o postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje i svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Za korišćenje vaših prava, kao i za dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete koristiti sledeću adresu elektronske pošte: office@saruna.rs.

Ova Politika privatnosti je usvojena dana 10.11.2022 i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Ova Politika privatnosti je napisana na srpskom i engleskom jeziku i u slučaju nesporazuma u tumačenju njegovih odredbi srpska verzija se ima tumačiti kao merodavna verzija.

Saruna zadržava pravo da vrši izmene i dopune ove Politike privatnosti.